Utazási feltételek

Utazási feltételek

 

A JULIANUS TOURS UTAZÁSI IRODA ÁLTAL SZERVEZETT UTAZÁSOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
1. A Julianus Tours által szervezett utazásokra a PTK. 415-416 §, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és az e szerződésben foglaltak az irányadók.

 

2. A Julianus Tours Utazási Iroda és az Utas között létrejön az utazási szerződés, ha az Utas a Julianus Tours ajánlatát elfogadva az utazást megrendelte, a részvételi díj előleget befizette és a felek az utazási szerződést aláírták.

 

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, teljesítés módját és a részvételi díjat a Julianus Tours által közzétett Tájékoztató és az Utazási szerződés tartalmazza. A Julianus Tours fenntartja jogát a program változtatásának, a tájékoztatóban felsorolt programok időrendbeli módosítására, illetve hasonló értékű programokkal való felcserélésére. Az ezekben bekövetkezett változásokról a Julianus Tours az Utast írásban tájékoztatja.

 

4. A részvételi díj a  betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás összegét nem foglalja magában.

 

5. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, devizajogszabályokat betartani. Ezek megszegéséből eredő többletköltségek, valamint a Julianus Toursnál jelentkező összes kár az Utast terheli.

 

6. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egy időben részvételi díj előleget fizet, melynek mértéke a teljes részvételi díj legfeljebb 40 %-a (15.000 Ft-ot meg nem haladó részvételi díj esetén jelentkezéskor a teljes összeg fizetendő). A teljes részvételi díj és a részvételi díjban nem szereplő díjak (pl. üdülőhelyi díj, felárak, stb.) befizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes. Az Utas tudomásul veszi, hogy a fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti.

 

7. Bel- vagy külföldi árváltozás, valamint valutaárfolyam változása miatt a Julianus Tours az utazás megkezdése előtti 20. napig a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. Ha a részvételi díjemelés meghaladja a 8 %-ot, az Utas a díj emeléséről kapott írásos értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől és a Julianus Tours a befizetett díjat teljes egészében visszatéríti.

 

8. Ha az Utas utazása során a Julianus Tours programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (pl. fakultatív programok), köteles annak árát a helyszínen kifizetni.

 

9. Az utazási szerződés megszűnik, ha a szerződéstől az Utas vagy a Julianus Tours eláll.

 

10.  A Julianus Tours elállhat a szerződéstől az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám hiányában (csoportos utak esetén 35 fő), vagy ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható és ésszerűen nem befolyásolható külső körülmény (a célországban bekövetkezett – az emberi életet és egészséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető – politikai esemény vagy természeti csapás) veszélyezteti.
11. Ha a Julianus Tours a szerződéstől eláll, az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a Julianus Toursnak lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a Julianus Tours köteles a különbözetet az Utasnak megtéríteni.

 

12. Az Utas elállhat a szerződéstől amennyiben a Julianus Tours az utazás feltételeit (a programot és a részvételi díjat) a szerződéskötés után lényegesen megváltoztatta. Az elállás jogkövetkezményeire a 9. pontban foglaltak az irányadók.

 

13. Ha az utas nem az előző pontokban meghatározott okok miatt az utazás megkezdése előtti 30 napon belül, de legkésőbb az indulás napját megelőző 2. munkanapon a szerződéstől eláll, lemond, illetve hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt nem vehet részt az utazáson, az alábbi stornodíjat köteles személyenként megfizetni:

 

35 – 22 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30 %-át

21 – 15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50 %-át

14- 8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70 %-át

7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100 %-át.

A fizetendő költségtérítést a Julianus Tours jogosult levonni az Utasnak visszajáró részvételi díj összegéből.

14. A Julianus Tours a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője (fuvarozó, szálloda, stb.), vagy közvetítője útján teljesíti. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásáért a Julianus Tourst felelősség nem terheli. Túlsúly esetén a repülőtársaságok tarifája szerinti külön díjat kell fizetnie az Utasnak. A repülőtársaságok részére befizetett vissza nem térítendő előleg összege vissza nem adható.

 

15. A Julianus Tours azonos kategórián belül a szállodaváltoztatás jogát fenntartja.

 

16. Az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait, reklamációt az utas a helyszínen az utaskísérőnek – ennek hiányában a helyszíni szolgáltatónak – haladéktalanul be kell jelentenie, aki köteles azt jegyzőkönyvbe venni. Az Utas a nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezést követően haladéktalanul, legkésőbb 3 munkanapon belül az Julianus Toursnak írásban, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. A kárigény Utas által történő késedelmes bejelentése esetén a Julianus Tours mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A Julianus Tours köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni az Utast.

 

17. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

 

18. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

 

19. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, ha csak azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a Julianus Tours közreműködője át nem vette.

 

20. Repülővel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért a Julianus Tours-t felelősség nem terheli. A késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt programok miatt sem terheli felelősség a Julianus Tours-t.
Amennyiben légitársaságokkal, külföldi szolgáltatókkal kötött szerződések 45, illetve 60 napnál korábbi teljesítést írnak elő, abban az esetben egyedi útlemondási költségátalányok kerülnek megállapításra.

 

21. Mind a Julianus Tours mind az Utas érdekkörén kívül felmerült lehetetlenülési ok (sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, stb.) miatti, szerződéstől eltérő vagy nem teljesítésért egyik fél sem felelős (Ptk.399.§.).

 

22. Az Utazási Irodát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal V-6781/2009 számon bejegyezte. A Julianus Tours a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az UNION Biztosítóval kötött szerződést.

 

23. Betegség-, baleset- és poggyászkár biztosítása az UNION Biztosító megfelelő biztosítása.

 

24. A Julianus Tours által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

JULIANUS TOURS

H-1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.

Tel: (36-1) 374-0038, Fax: (36-1) 374-0037
E-mail: julianustours@t-online.hu

Adószám: 10844588-2-41, Nyilvántaráti szám: V-6781/2009

 

Pozíciószám: _________________________________________________________

Időpont: _____________________________________________________________

Úttípus, túra neve: _____________________________________________________

 

Fenti útra vonatkozó „Utazási feltételek” 1 példányát átvettem, a benne foglaltakat tudomásul veszem.

 

 

_______________________

Utas aláírása

 

 

________________________________________________

Utas neve, lakcíme

 

 

 

Dátum: __________________________________

 

 


-- Letöltés PDF formátumban --